Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.svetklampiara.sk

 

Článok I -  Definícia pojmov


1.    Predávajúci - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na základe obchodného zákonníka a/alebo spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet v zmysle ust. § 2 pís. b) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Tiež spoločnosť BLACHOTRAPEZ, s.r.o. so sídlom Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín, IČO : 36423416, IČ DPH :SK 2021879541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka č. 15486/L.

2.    Kupujúci, objednávateľ - každý návštevník e-shopu, ktorý si objednáva tovar alebo služby, a to prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, a zároveň súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami bez ohľadu na to, či je spotrebiteľom alebo uzatvoril zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Tovar nakúpený prostredníctvom tohto portálu uplatnený ako oprávnený ako oprávnený náklad pre účely dane z príjmu fyzických osôb sa považuje za nakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom. 

3.    Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle ust. § 2 pís. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa). 

4.    Podnikateľ - Podnikateľom sa rozumie:

a.    osoba zapísaná v obchodnom registri,
b.    osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c.    osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d.    osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu
e.    zahraničná osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v inom členskom štáte EÚ alebo mimo EÚ

Ak sa pri objednávke identifikuje kupujúci svojím identifikačným číslom (IČO), berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá stanovené v tých VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a spôsobom dopravy, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

5.    E-shop – verejne dostupný, elektronický, počítačový systém umiestnený na internetovej sieti. Tiež e-shop www.blachotrapez.eu

6.    Tovar– každý produkt zverejnený a ponúkaný na e-shope.

7.    Objednávka - úkon kupujúceho realizovaný prostredníctvom e-shopu alebo e - mailu, ktorým Kupujúci vyjadruje vôľu nadobudnúť za ponúkanú kúpnu cenu vlastnícke právo k tovaru alebo vôľu prijať za ponúkanú cenu tovar od predávajúceho. Akceptáciou objednávky sa medzi zmluvnými stranami uzatvára zmluvy, na základe ktorej predávajúci predáva tovar kupujúcemu. V prípade spotrebiteľa je zmluva podľa predchádzajúcej vety uzavretá na diaľku podľa ust. § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon").

8.    Miesto plnenia – konečné miesto určené Kupujúcim, do ktorého sú objednaný tovar alebo služby dodávané.

9.    Dopravné: cena za dopravu tovaru ku Kupujúcemu a prípadne balenie a manipuláciu s Tovarom.

10.    VOP – všeobecné obchodné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

11.    Orgán dozoru: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
Predmestská 71, PO box 89, 011 79 Žilina

 

Článok II -  Cena za Tovar a služby


1.    Ceny za tovar uvádzané v ponuke tovaru v e-shope, sú konečné, a to vrátane štandardnej výšky DPH (20%).
2.    Predávajúci aj kupujúci sú viazaní cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu, t.j. záväzného odoslania objednávky s povinnosťou platby.


 Článok III -  Objednávka tovaru a služby


1.    Objednávka vzniká okamihom, keď predávajúci potvrdí objednanie vloženého tovaru alebo služby v tzv. košíku e-shopu s vyjadrením prijatia povinnosti za tovar zaplatiť. Pre riadne a včasné vybavenie objednávky je zo strany kupujúceho nevyhnutné vyplniť všetky údaje požadované v objednávke, a tiež zvoliť spôsob dopravy a spôsob platby za tovar alebo služby v košíku. Bez vyplnenia týchto údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

2.    Kupujúci okamihom odoslania objednávky berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas s úplným znením týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, cenou objednaného tovaru a služieb, oboznámením sa o právach na odstúpenie od zmluvy, s ktorými je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla: „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu www.blachotrapez.eu.“ Momentom odoslania objednávky sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

3.    Kupujúci sa okamihom odoslania objednávky, t.j. tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ zaväzuje zaplatiť cenu za objednaný tovar a služby a potvrdzuje, že bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach tovaru a celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný za tovar a jeho dopravu uhradiť.

4.    Po vytvorení a odoslaní objednávky v e-shope obdrží kupujúci automaticky vygenerovaný e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky na e-mail, ktorý uviedol v objednávke. Doručenie e-mailu potvrdzujúcim prijatie objednávky sa považuje za akceptáciu prijatia návrhu na uzatvorenie zmluvy a medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká kúpna zmluva.

5.    Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán, týchto VOP alebo na základe zákonných dôvodov.


 
Článok IV - Platobné podmienky za tovar a služby


1.    Predávajúci umožňuje kupujúcemu platiť za tovar a služby objednané cez e-shop týmito spôsobmi:
a.    na dobierku - platba kuriérovi/dopravcovi pri preberaní tovaru (o možnosti platby kartou je potrebné informovať sa u konkrétneho dopravcu/kuriéra doručujúceho tovar);
b.    v hotovosti alebo platobnou kartou – platba pri osobnom prevzatí na predajni predávajúceho;
c.    zálohovou faktúrou – platba vopred. Po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho sa predávajúci zaväzuje tovar expedovať.

2.    Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu podľa bodu 1 písm. b) a c) tohto článku najneskôr v čase prevzatia tovaru, v opačnom prípade mu tovar nebude dodaný. V prípade platby zálohovou faktúrou sa spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu za tovar v lehote 7 dní odo dňa doručenia predfaktúry, ktorú predávajúci zašle kupujúcemu na emailovú adresu, ktorú kupujúci zadal prostredníctvom e- shopu v procese vytvárania objednávky. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho. Predfaktúra sa pre účely týchto VOP považuje za doručenú 3 dni odo dňa jej odoslania na emailovú adresu Kupujúceho. V prípade ak bola kupujúcemu pred dodaním tovaru vystavená predfaktúra, ktorá bola uhradená v plnom rozsahu, kupujúci faktúru doručenú po dodávke objednaného tovaru už neuhrádza.

3.    Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u  ktorého je platba ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. bankový poplatok za vklad na účet alebo bezhotovostnú úhradu, platbu kartou).

4.    Predávajúci je oprávnený, nie je však povinný, poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny tovaru a služieb, a to v prípade opakovaného nákupu tým istým kupujúcim či podľa obratu vykonaného tým istým kupujúcim na e-shope za predávajúcim určené obdobie.

5.    Dopravné za prepravu a balné sú špecifikované v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 

Článok V - Podmienky dodania tovaru a služieb


1.    Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v lehote 30 pracovných dní od úhrady ceny za tovar.

2.    V prípade, že má predávajúci objednaný tovar naskladnený, predávajúci za zaväzuje vyexpedovať tento tovar v čo najkratšom čase, a to v závislosti od kapacitných možností.

3.    Kupujúcemu je spolu s tovarom zasielaná aj faktúra (daňový doklad), návod na použitie, príp. iné príslušné dokumenty k objednanému tovaru alebo službám od výrobcu.

4.    Tovar je do miesta plnenia dopravovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, ktorú zvolil predávajúci.
 

Článok VI - Cena dopravy a dalšie poplatky 

 
Cena dopravy
Kuriérská služba DPD
a.  Pri výbere platby na dobierku do hodnoty tovaru 125 € je cena za dobierku účtovaná v sume 1,73 € bez DPH
b.  Pri nákupe do 125 EUR hradí kupujúci náklady za dopravné služby 3,88 € bez DPH
c.  Pri nákupe nad 125 EUR kupujúci náklady na dopravu a dobierku nehradí, nakoľko túto za neho uhradí predávajúci, t.j. má dopravu zadarmo. Táto ponuka platí do zmeny týchto obchodných podmienok predávajúceho v závislosti od podmienok dopravcu.

Rozvoz Blachotrapez
a.  Pri nákupe do 1200 EUR hradí kupujúci náklady za dopravné 40 € bez DPH
b.  Pri nákupe nad 1200 EUR kupujúci náklady na dopravu nehradí, nakoľko túto za neho uhradí predávajúci, t.j. má dopravu zadarmo. Táto ponuka platí do zmeny týchto obchodných podmienok predávajúceho v závislosti od podmienok dopravcu.

Cena za platbu
1.  Pri výbere platby zálohovou faktúrou alebo pri platbe online kartou, je cena za platbu 0 €.

Dalšie poplatky
1.  Predávajúci záväzne vyhlasuje, že žiadne ďalšie poplatky neúčtuje.

 
Článok VII - Vlastnícke právo k tovaru a službám


1.    Prechod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho k dodávanému tovaru nastáva okamihom zaplatenia plnej ceny za dodaný tovar.

2.    Do momentu úplného zaplatenia ceny za tovar má vlastnícke právo k tovaru predávajúci.
 

Článok VIII - Storno 


1.    Objednávku je možné zrušiť tzv. stornom objednávky.

2.    Uskutočniť storno objednávky bez storno poplatku môže kupujúci do 24 hodín od okamihu vytvorenia objednávky.

3.    Storno je možné vykonať prostredníctvom správy objednávky v zákazníckom účte kupujúceho v e-shope, alebo emailom na obsahujúcim označenie kupujúceho, číslo objednávky a vôľu objednávku stornovať.

4.    Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky alebo jej časti pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch:
- tovar je vypredaný alebo nedostupný
- tovar sa nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne medzi jeho naskladnením a prijatím objednávky zmenila jeho cena, prípadne musel byť z dôvodu bezpečnosti stiahnutý z predaja
- dôvod neschopnosti zabezpečiť doručenie tovaru predajcom spotrebiteľovi v lehote určenej obchodnými podmienkami

5.    O stornovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho preukázateľne informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri objednávke tovaru. Ak bol tovar stornovanej objednávky uhradený, finančné prostriedky budú vrátené najneskôr v 14 dňovej lehote na kupujúcim uvedený účet, resp. účet, z ktorého bola úhrada prijatá. 


 
Článok IX - Poučenie kupujúceho – Spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy 


1.    Kupujúci, ktorý si objednal tovar ako spotrebiteľ má v zmysle ust. § 7 ods. 1 pís. a) zákona právo odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu.

2.    Ak kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy, je povinný doručiť tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to buď poštou na adresu predávajúceho uvedenú v reklamačných podmienkach e-shopu, alebo tento tovar odovzdať kuriérovi, a to v oboch prípadoch najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci je povinný zaslať tento tovar späť vrátane príslušnej dokumentácie, ktorá mu bola spolu s tovarom doručená (originál faktúry, návod na použitie, a i.), všetko najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

3.    Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
- viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

4.    Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
a.    písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedeného v záhlaví týchto VOP alebo
b.    na emailovú adresu Predávajúceho: obchod@svetklampiara.sk.

5.    Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený zasielať tovar, ktorý bude zasielaný späť predávajúcemu na dobierku. Takýto tovar nebude zo strany predávajúceho prevzatý.

6.    Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a  to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú v  týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

7.    Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže, nie je však povinný, vrátiť zaplatenú cenu za tovar skôr, ako mu bude doručený tovar, ktorý mu kupujúci zasiela späť, alebo ak kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru; to neplatí v prípade, že predávajúci navrhol, že si tovar sám vyzdvihne.

8.    Kupujúci znáša náklady za vrátenie tovaru.

9.    Kupujúci sa zaväzuje manipulovať s tovarom a kontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v predajni, to znamená spôsobom potrebným pre zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar zasielaný späť musí byť zabalený v originálnom obale, opatrený nepoškodenými visačkami, výrobnými či záručnými štítkami, nesmie byť používaný, nesmie byť poškodený a pod. V opačnom prípade kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10.    Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

11.    Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Kupujúci smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

 

Článok X - Odstúpenie od zmluvy - podnikateľ


1.    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom môže od zmluvy odstúpiť iba:
a.    z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,
b.    ak tak vykonáva počas akcie vyhlásenej predávajúcim umožňujúcej odstúpenie od zmluvy a vrátenia tovaru bez ohľadu na charakter kupujúceho.

2.    Odstúpenie musí byť uskutočnené v písomnej forme a musí obsahovať nezameniteľné určenie dôvodov odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného  tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.  Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadnych nárokov.

 

Článok XI - Povinnosti zmluvných strán


1.    Povinnosti kupujúceho:
a.     objednaný tovar riadne a včas prevziať,
b.    zaplatiť riadne a včas predávajúcemu zmluvne dohodnutú cenu za tovar a služby,
c.    skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar dodávaný, nemá znaky porušenia,

2.    Povinnosti predávajúceho:
a.    dodať kupujúcemu tovar v garantovej akosti, množstve a v dohodnutej cene,
b.    dodať kupujúcemu spolu s tovarom, príp. dodatočne, potrebnú dokumentáciu k objednanému tovaru v slovenskom jazyku.


 
Článok XII - Ochrana a spracovanie osobných údajov


1.    Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

2.    Kupujúci je povinný pri vykonávaní objednávky zakliknúť oboznámenie sa o postupe pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sú splnené zákonné povinnosti spracovateľa osobných údajov poučiť oprávnenú osobu v zmysle zákona a všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

3.    Bez vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle oznámeného postupu pri spracúvaní osobných údajov je predávajúci oprávnený zmluvu stornovať.

4.    Kupujúci poskytuje predávajúcemu tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, a jeho správanie na e-shope prostredníctvom súborov cookies.

5.    Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že jeho osobné údaje sú spracúvané za účelom riadneho a včasného vybavenia objednávky tovaru, teda plnenia zo zmluvy, účtovnú a obchodnú agendu, obchodnú komunikáciu, vedenie údajov o oprávnených osobách, správu registratúry a prípadné súdne spory.

6.    Predávajúci sa zaväzuje ochrániť osobné údaje a zamedziť ich sprístupneniu tretím osobám v rozpore so súhlasom oprávnenej osoby.

7.    Súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope znamená, že kupujúci súhlasil so zasielaním e-mailových správ na ním uvedenú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním pošty na kontaktnú adresu uvedenú kupujúcim, a to výhradne na marketingové účely.

8.    V prípade, že kupujúci ďalej nesúhlasí s poskytovaním osobných údajov, môže kupujúci svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním „Odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov" (ďalej len „odvolanie"). Bezprostredne po dôjdení odvolania predávajúcemu sa predávajúci zaväzuje osobné údaje kupujúceho nepoužívať a zničiť. Kupujúci berie na vedomie, že doručením odvolania dochádza k likvidácii jeho osobných údajov aj pre marketingové účely. 

9.    V prípade rozporu ustanovení tohto článku s ustanovenia informácie o postupe pri spracovaní osobných údajov má prednosť informácia o používaní a súhlasy, s ktorými vyjadril kupujúci súhlas.


 
 Článok XIII - Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie, reklamačné podmienky – reklamačný poriadok


1.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predmetu predaja, ak sa vyskytnú na predmete predaja pri prevzatí predmetu predaja, prípadne v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka ak je kupujúci podnikateľom, a podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa ak je kupujúci spotrebiteľom, a ďalej podľa pravidiel stanovených v kúpnej zmluve.

2.    Kupujúci je povinný vykonať kontrolu predmetu predaja pri prevzatí predmetu predaja, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po prevzatí predmetu predaja, a to najmä, či mu bol tovar dodaný v objednanej špecifikácii a množstve a či nie je tovar alebo obal dodávaného tovaru poškodený.

Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom


3.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predmet predaja je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predmet predaja má akosť a úžitkové vlastnosti požadované kúpnou zmluvou, opisované predávajúcim alebo očakávané na základe uskutočňovanej reklamy, príp. že má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré sú pre vec takého druhu obvyklé. Ak predmet predaja pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu predmet predaja uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou predmetu predaja, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím predmetu predaja o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia predmetu predaja, sa považuje za rozpor jestvujúci už pri jeho prevzatí kupujúcim, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

4.    Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov, ak nie je na tovare alebo v záručnom liste uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy kupujúci riadne prevzal dodaný predmet predaja. Plynutie záručnej doby sa zastaví od okamihu uplatnenia reklamácie do termínu, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať po vybavení reklamácie. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného výrobku, začne záručná doba plynúť odznova, a to od prevzatia nového tovaru. Pri výmene vadnej súčasti sa nová záručná doba vzťahuje iba na vymenenú súčasť predmetu predaja.

5.    Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

6.    Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

7.    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

8.    V prípade výskytu vád predmetu predaja má kupujúci práva podľa § 622 a 623 ObčZ. V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu predmetu predaja alebo výmenu súčasti predmetu predaja, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobku. V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo výmenu súčasti veci  alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak
a)  reklamácia nebola vybavená do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode o lehote vybavenia reklamácie, alebo
b)  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád predmet predaja riadne používať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, keď sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej lehote už najmenej dva razy odstraňovaná, vyskytne opätovne. Väčším počtom vád trpí predmet predaja vtedy, keď v čase uplatnenia reklamácie má súčasne najmenej tri rôzne (z rôznych príčin vzniknuté) odstrániteľné vady.

9.    Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol predmet predaja riadne používaný ako bezchybný výrobok, má kupujúci právo požadovať výmenu výrobku za nový, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo ak jej odstránenie, s prihliadnutím na všetky rozhodné okolností, nie je účelné. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni predmet predaja riadne užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

10.    Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.    Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. 

12.    Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať:
- identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, 
- presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, 
- popis stavu výrobku, 
- výsledok posúdenia, 
- dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

13.    Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

14.    Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

15.    Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľom


16.    Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť predmetu predaja, teda zaväzuje sa, že predmet predaja bude počas trvania záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa dodania predmetu predaja.

17.     V ostatnom upravuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, predovšetkým potom nároky kupujúceho z vád predmetu predaja, ustanovenie § 422 a nasl. ObchZ. Maximálna lehota na vybavenie reklamácie podľa ustanovenia ods. VIII ods 7 obchodných podmienok sa považuje za primeranú dodatočnú lehotu na plnenie v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. ObchZ. Kupujúci môže uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy až po uplynutí tejto lehoty.

Spoločné ustanovenia


18.    Reklamáciu možno uplatniť poštou na adrese kontaktného miesta, na adrese sídla predávajúceho  alebo v ktorejkoľvek značkovej predajni predávajúceho v Slovenskej republike na adresách uvedených na  www.blachotrapez.eu . Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila a súčasne predávajúcemu zaslať vadný  tovar. Prípadné omeškanie spolu s pokračujúcim používaním tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

19.    Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, príp. telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty,  predmet predaja, dátum a miesto  prevzatia predmetu predaja a označí reklamovanú vadu predmetu predaja. Kupujúci  k reklamácii doloží doklad osvedčujúci dátum a miesto prevzatia predmetu predaja, prípadne záručný list, ak bol vystavený a samotný predmet predaja v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt. Nedoložením dokladu osvedčujúceho dátum a miesto prevzatia predmetu predaja alebo nepreukázaním uzatvorenia zmluvy s predávajúcim sa kupujúci vystavuje riziku nepreukázania včasnosti reklamácie a oprávnenosti svojho nároku.

20.    Osoba určená predávajúcim na vybavenie reklamácie doručí kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, určí spôsob vybavenia reklamácie a po vybavení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie o spôsobe riešenia  reklamácie, ako aj o potvrdenie o vykonaní prípadnej opravy a o trvaní reklamačného konania.

21.    Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté najmä:
a.    na zánik životnosti výrobku v dôsledku nadmerného používania nad rámec predpokladaného použitia či účelovosti výrobku
b.    Bežné alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
c.    znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,
d.    používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa alebo na ktorý je určený,
e.    vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
f.    zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
g.    pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
h.    mechanickým poškodením, najmä  roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
i.    neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
j.    po uplynutí záručnej doby.

22.    Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností tovaru, z neodborného používania tovaru alebo nesprávnej manipulácie s tovarom. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

23.    Po vybavení reklamácie je predávajúci povinný predmet predaja odoslať kupujúcemu na adresu  uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke, alebo v prípade ak uvedie kupujúci pri uplatnení reklamácie inú adresu, tak na túto adresu, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Predávajúci je  povinný po vybavení reklamácie predmet predaja prevziať. Ak je kupujúci  s prevzatím predmetu predaja v omeškaní, potom je povinný nahradiť predávajúcemu náklady súvisiace s uskladnením predmetu predaja, a to v paušálnej sume 4 EUR za každý deň omeškania. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím predmetu predaja dlhšie ako šesť mesiacov odo dňa, kedy mu bolo vybavenie reklamácie oznámené, a ak nebolo možné kupujúcemu vybavenie reklamácie oznámiť, potom odo dňa, kedy uplynula lehota na vybavenie reklamácie, je predávajúci oprávnený a zmocnený v mene kupujúceho zabezpečiť likvidáciu predmetu predaja.

24.    Ak kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím predmetu predaja, požaduje jeho opätovné odoslanie, potom je predávajúci povinný odoslať predmet predaja kupujúcemu iba s podmienkou, že mu  kupujúci vopred uhradí všetky náklady súvisiace s týmto odoslaním.

25.    Informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií uvedené v týchto ustanoveniach platia primerane aj pre podané sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

 

Článok XIV.  -  Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


1.    V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov"). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.    Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
a.    meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b.    presné označenie Predávajúceho,
c.    úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d.    označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e.    dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f.    vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho www.blachotrapez.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

Článok XV - Záverečné ustanovenia


1.    Predávajúci má právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky, a to aj bez predchádzajúceho upovedomenia kupujúceho. V prípade zmeny týchto VOP a reklamačných podmienok, predávajúci garantuje kupujúcemu, že nákup cez e-shop sa od okamihu odoslania objednávky zo strany kupujúceho bude spravovať výlučne tými VOP, ktoré sú v platnosti v čase odosielania objednávky.

2.    Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v  znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.  128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.

3.    Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy spolu s reklamačnými podmienkami.

4.    Kupujúci vyhlasuje, že pred odoslaním objednávky si prečítal tieto VOP a reklamačné podmienky, bol informovaný a účele, forme a rozsahu spracovania jeho osobných údajov a o svojich oprávach, bol informovaný o možnosti alternatívneho riešenia sporov a odoslaním objednávky s nimi vyjadruje súhlas.

5.    Tieto VOP a reklamačné podmienky sú k dispozícii k fyzickému nahliadnutiu v sídle spoločnosti predávajúceho a taktiež sú zverejnené na webovej stránke predávajúceho.  

 

Príloha č. 1 VOP – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy


Komu:
Obchodné meno Predávajúceho ......................................................
adresa predávajúceho:        ........................... (názov ulice), ................... (súpisné číslo)
                    .............................(PSČ) .............................(mesto)

týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar / Sužbu*: 
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* : ......................................

Číslo objednávky : ......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ........................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .........................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): 


............................................................

Dátum: ...............................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

 


Príloha č. 2 VOP – POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 


1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1.    Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2.    Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
a)    keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,
b)    ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,
c)    ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus,
d)    ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
e)    odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí Služby

3.    Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:
a)    v  prípade e-mailu na adrese obchod@svetklampiara.sk,
b)    v  prípade listu na adrese sídla Predávajúceho, t. j. na adrese BLACHOTRAPEZ, s.r.o. so sídlom Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám odovzdali alebo zaslali. 

4.    Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.    Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o Službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

6.    Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1.    Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä zaplatenú cenu vrátane všetkých nákladov, daní a poplatkov. To sa však nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

2.    Tovar možno vrátiť Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy nasledovne:

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu: BLACHOTRAPEZ, s.r.o. so sídlom Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín
Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

3.    Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru: Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ.

4.    Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.    V prípade, ak sa jedná o poskytnutie Služby, Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak Predávajúcemu udelil súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Príloha č. 3 VOP – Reklamačný protokol  

Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu.